NOWOŚĆ! Telemonitoring kardiologiczny (zapobiegaj udarom)


Mobilny Holter EKG to najnowocześniejszy zdalny wielodobowy system holterowski z całodobowym nadzorem technicznym – zapewnia kompleksową obsługę pacjenta bez konieczności wychodzenia z domu – dostarczenie i odbiór przez kuriera.

Gdy wcześniejsze badania holterem nie wykazały żadnych arytmii a chcesz wreszcie mieć postawioną diagnozę wykonaj wielodobowe nieinwazyjne monitorowanie EKG (nawet 30 dobowe !). Decyzję o długości trwania badania podejmiesz z lekarzem. Urządzenie można ściągnąć na czas kąpieli, prysznica itp.

Urządzenie które nosisz na sobie, jest małe, dyskretne i proste w obsłudze choć rejestruje każde uderzenie serca, a także zdarzenia, których nie odczuwasz. Badając się możesz więc prowadzić normalne życie - uprawiać sport, podróżować, pracować, opiekować się dziećmi. Jeśli w trakcie trwania badania poczujesz niepokojące symptomy (jak palpitacje, duszność, kołatanie serca, zawroty głowy, zasłabnięcie itp.) - zaznaczasz moment ich wystąpienia na ekranie dotykowym urządzenia.

Nie musisz czekać w kolejce na badanie EKG. Dzięki ofercie kurierskiej urządzenie do wielodobowego monitorowania pracy serca możesz odebrać w dogodnym miejscu i czasie (w domu, w pracy).

Pocket ECG (kieszonkowe EKG) to urządzenie, które w czasie rzeczywistym analizuje i przesyła bezpośrednio do lekarza cały sygnał EKG. Dzięki temu każde uderzenie serca jest automatycznie rozpoznane, sklasyfikowane i opisane na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy arytmii.

Oprócz klasycznego holtera rejestrującego sygnał przy pomocy naklejanych elektrod istnieje również możliwość wykorzystania elektrod tekstylnych, które nie wymagają przyklejania do skóry, co znacznie poprawia komfort pacjenta. Metoda pozwala na bezpieczne, wiarygodne, długoterminowe rejestrowanie sygnału EKG.

Kamizelka służy do pomiaru sygnału EKG z ciała pacjenta. Posiada cztery elektrody tekstylne pozwalające na uzyskanie dwukanałowego sygnału EKG (dostępna opcja 14 i 30 dniowa).

Pacjent sam decyduje kiedy i jak długo trwa badanie. Badanie można wykonywać całodobowo lub podczas wybranych aktywności w ciągu dnia (np.: rehabilitacji, spaceru), a także w sytuacjach odczuwanych dolegliwości. Dane są na bieżąco analizowane a po zakończeniu badania pacjent otrzymuje raport z telemonitoringu wraz z zaleceniami dalszego postępowania.

Telemonitoring kardiologiczny umożliwia ciągłą i długoterminową rejestrację sygnału EKG nawet do 30 dni – jest przeznaczony zarówno dla osób zdrowych, które chcą wykonać badania przesiewowe, jak i dla pacjentów po przebytym zawale lub udarze oraz z niezdiagnozowanymi problemami kardiologicznymi i neurologicznymi, u których postawienie diagnozy wymaga ciągłej długoterminowej obserwacji aktywności serca.

Jest zalecany szczególnie w przypadku zaburzeń rytmu serca występujących rzadko, gdy standardowe 24/72 godzinne klasyczne badanie holterowskie nie uwidoczniło zmian. Wielodobowy monitoring rytmu serca jest konieczny w wykrywaniu epizodów migotania przedsionków.

Migotanie przedsionków (AF) jest ewidentnym i niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu i epizodów niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego. Według różnych danych epidemiologicznych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru 5-8-krotnie w stosunku do populacji ogólnej.

Udar niedokrwienny i zatory tętnic obwodowych są w wypadku migotania przedsionków spowodowane skrzeplinami, które powstają w niemiarowo kurczących się przedsionkach.

AF jest odpowiedzialne za znaczny odsetek zgonów w ogólnej populacji i prowadzi do o wiele większej liczby hospitalizacji niż jakakolwiek inna arytmia. W dodatku, w związku z podstępnymi objawami i upośledzeniem jakości życia, może poprzedzać niewydolność serca i stanowić swoisty mechanizm spustowy dla kaskady zdarzeń prowadzących do nagłego zgonu sercowego w mechanizmie migotania komór.

Obecny standard diagnostyki napadowego migotania przedsionków opiera się na 24-godzinnym badaniu holterowskim. Wydaje się jednak, że w związku z napadowym charakterem tej arytmii i niejednokrotnie niewielką częstością napadów arytmii w ciągu miesiąca, metoda ta jest niewystarczająca. W badaniach obserwacyjnych wykazano, że arytmia nie tylko występuje relatywnie rzadko, ale również wielu pacjentów nie doświadcza żadnych objawów arytmii. Mówimy wówczas o tzw. cichym migotaniu porzedsionków. Niestety, pacjenci tacy są tak samo narażeni na udar mózgu jak osoby z arytmią objawową, co w efekcie prowadzić może do sytuacji kiedy udar mózgu staje się de facto pierwszym objawem migotania przedsionków.

Trudności diagnostyczne związane z detekcją AF rozwiązują badania rytmu serca pozwalające na długoterminową (7-14-30 dniową) rejestrację EKG.

24-godzinne badanie metodą Holtera obejmuje swoim zapisem niejednokrotnie zbyt mały przedział czasu, by uchwycić napad migotania, co pociąga za sobą konieczność wielokrotnego powtarzania badania i opóźnia wdrożenie właściwej terapii antyarytmicznej i przeciwzakrzepowej. Rozwiązaniem tego problemu są właśnie systemy oferujące wielodobowy zapis rytmu serca, pozwalające na znacznie skuteczniejsze i szybsze postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego (chroniącego pacjentów przed tak dramatycznym powikłaniem migotania przedsionków jak udar mózgu).

Wyniki badań porównujących tradycyjny 24-godzinny Holter EKG z 7-, 14- i 30-dniowym telemonitoringiem rytmu serca pokazują, że zastosowanie systemów telemetrycznych pozwala na blisko trzykrotne przyspieszenie czasu do postawienia diagnozy migotania przedsionków (oraz wdrożenia właściwej terapii), równocześnie zapewniając dwukrotnie większą trafność diagnozy.

Systemy służące do zdalnego monitorowania rytmu serca, charakteryzuje m.in. fakt, że długość badania oraz liczba gromadzonych danych jest nieograniczona, gdyż nie limitują ich żadne karty pamięci.

Ponadto, lekarz w dowolnym momencie może sprawdzić, co dzieje się z rytmem serca pacjenta. Przyczyn wielu dolegliwości kardiologicznych nie da się zdiagnozować na podstawie jednorazowego badania EKG lub za pomocą standardowego Holtera. Wiele z nich pojawia się i ustępuje nagle. Postawienie odpowiedniej diagnozy wymaga więc dłuższej hospitalizacji lub wielokrotnego powtarzania badań, co wiąże się z niewygodą i kosztami.

Chcesz się uchronić się przed udarem mózgu - dowiedz się jak pracuje Twoje serce.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na udar mózgu, jako drugą najczęstszą przyczynę zgonów na świecie.

Szacuje się, że blisko połowa chorych, którzy przeżyją ostrą fazę udaru mózgu, nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności codziennych i staje się zależna od pomocy innych osób. Udar jest więc jedną z głównych przyczyn długotrwałej niesprawności chorych i niesie za sobą istotne konsekwencje nie tylko kliniczne, ale także społeczne i ekonomiczne.

Co w sercu to w głowie, czyli wpływ migotania przedsionków na udar.

Wyróżnia się udary niedokrwienne – 85% udarów i krwotoczne – 15%. W udarach niedokrwiennych, w 20-40% przypadków przyczyną jest zator tętnic mózgowych pochodzący z serca, najczęściej u osób z migotaniem przedsionków.

Według różnych danych epidemiologicznych, migotanie przedsionków zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru 5-8 krotnie. Migotanie przedsionków jest więc ewidentnym i niezależnym czynnikiem ryzyka udaru.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają konieczność dokładnej diagnostyki migotania przedsionków w celu wykrycia tej arytmii w jak najwcześniejszym stadium. Wczesne zdiagnozowanie choroby jest jednak trudne ze względu na różną częstość napadów i nierzadko zupełnie bezobjawowy przebieg arytmii. Wielu pacjentów nie doświadcza w ogóle objawów arytmii (mówimy wtedy o tzw. cichym migotaniu przedsionków). Co ważne, tacy pacjenci są tak samo narażeni na udar mózgu jak osoby z arytmią odczuwalną. Obecny standard diagnozowania napadowego migotania przedsionków opiera się na 24-godzinnym badaniu holterowskim. W związku z napadowym charakterem tej arytmii, metoda ta jest więc niewystarczająca.

Wielodobowy monitoring rytmu serca pozwala na znacznie skuteczniejsze i szybsze rozpoznanie kliniczne arytmii oraz wdrożenie koniecznego leczenia przeciwkrzepliwego. Stosując długoterminową, ciągłą rejestrację rytmu serca, można uchwycić migotanie przedsionków i dzięki temu uchronić pacjenta przed udarem, którego źródłem mogła być nierozpoznana odpowiednio wcześnie arytmia. Należy pamiętać, że im później wdrożona zostanie terapia przeciwkrzepliwa, tym dłużej pacjent narażony jest na ryzyko udaru mózgu. Problem ten rozwiązuje wielodobowe monitorowanie rytmu serca z wykorzystaniem systemów telekardiologicznych.

 

Powrót